Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Roos & Tijn  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Roos & Tijn worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Roos & Tijn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Roos & Tijn  zijn vrijblijvend . Roos & Tijn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Roos & Tijn. Roos & Tijn  is gerechtigd bestellingen te weigeren c.q. te annuleren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Vanaf het moment van acceptatie van uw bestelling door Roos & Tijn worden de door u bestelde artikelen gedurende drie (3) dagen voor u gereserveerd. In geval van speciale akties of aanbiedingen kunnen andere termijnen gelden.
2.4 Annulering van uw bestelling is kostenloos mogelijk binnen 24 uur na het doen van de bestelling, mits deze nog niet is verzonden.  Na afloop van deze termijn is de koopovereenkomst definitief en bent u in beginsel betalingsplichtig. Roos & Tijn heeft het recht eventueel gemaakte kosten, waaronder bank- en transactiekosten, aan u in rekening te brengen c.q. op de restitutie van uw aankoopbedrag in mindering te brengen. Indien de bestelling reeds is verzonden, kan de bestelling worden geannuleerd, maar bent u gehouden de daaraan verbonden kosten, waaronder de retourkosten van vervoer te vergoeden. Na ontvangst van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om te beslissen of u de goederen wilt houden (de wettelijke bedenktermijn). Zie artikel 6.3. 

 Artikel 3. Prijzen en betalingen  

 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief  verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Voor bestellingen binnen Nederland geldt een vaste bijdrage in de verzendkosten van € 4,95 ongeacht de grootte van de bestelling, tenzij anders bepaald.  Voor bestellingen uit België geldt een vast tarief van € 9,95, tenzij anders bepaald.  Voor bestellingen uit andere landen is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Voor Zwitserland  (Switserland / La Suisse ) geldt een toeslag van € 29 i.v.m. douane-kosten.
Aankopen vanaf € 75 worden door ons- uitsluitend binnen Nederland-  gratis verzonden. Sommige producten zijn evenwel hiervan uitgezonderd. Dit wordt bij het betreffende artikel vermeld. Ook indien sprake is van een speciale actie of uitverkoop kan dit anders zijn. De voorwaarden die dan gelden worden dan apart vermeld. Worden artikelen geruild en/of geretourneerd, die gratis zijn verzonden, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht. Ook indien sprake is van gratis verzending in het kader van een actie, worden alsnog de  verzendkosten in rekening gebracht indien (een deel van ) de 
 bestelling wordt geruild of geretourneerd.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vier (4) dagen indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen zes (6) dagen na de besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij  schriftelijk anders overeengekomen.

3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Roos & Tijn.

3.4 Overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn geeft Roos & Tijn het recht het /de betreffende artikel(en) terug in de winkel te plaatsen en niet langer gereserveerd te houden.

3.5 Als u de betalingstermijn overschrijdt, en u heeft geen nadere betalingsafspraken met ons gemaakt, dan bent u in principe vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Roos & Tijn  bent u een bedrag van vijftien euro ( € 15)  aan administratiekosten verschuldigd en als Roos & Tijn haar  vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Roos & Tijn  behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, conform de Wet Incasso Kosten. Het kan natuurlijk zijn dat u door overmacht niet in staat bent geweest tijdig te betalen. Mailt u ons dan svp, wij zijn altijd tot nader overleg bereid. Zonder nadere afspraken wordt de incasso-procedure voortgezet.

3.6 Achteraf betalen via Billink 

Wanneer is gekozen voor betaling achteraf via Billink, gelden de navolgende bepalingen.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die door Roos & Tijn in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: a) risicoanalyses b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden. 

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.

Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.
Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen.
Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.
In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Let op: indien u gebruik maakt van het recht van retour, en u retourneert voor een bedrag > € 100, dan worden de door Billink bij ons als webwinkel in rekening gebrachte kosten ( 2,95% van de oorspronkelijke orderwaarde) in mindering gebracht op de terugbetaling van de geretourneerde artikelen.

Artikel 4. Verzending / levering 

4.1. Roos & Tijn streeft ernaar om bestellingen direct, maar uiterlijk binnen 48 uur te versturen. De bestelling wordt verzonden naar het laatstelijk door u  bij Roos & Tijn opgegeven huisadres.
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het verzendadres.
De verzending van de bestelling wordt per  e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet  binnen een  redelijke termijn van 9 werkdagen na verzending heeft ontvangen, verzoeken wij u om dit per e-mail te melden.  Reclames, na  ommekomst van deze periode gedaan, worden niet  in behandeling genomen.
4.2 De door Roos & Tijn  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding .
4.3 Versturen van uw bestelling geschiedt via DPD, DHL of PostNL Hiervoor gelden de voorwaarden van de betreffende dienst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte poststukken. U kunt desgewenst aangeven dat de verzending aangetekend dient te geschieden.
4.4. Indien in een voorkomend geval de zending door u wordt geweigerd, worden daaraan verbonden retourkosten, die door de vervoerder aan Roos & Tijn in rekening worden gebracht, aan u doorbelast, onverlet het recht van Roos & Tijn nadere bijkomende kosten aan u in rekening te brengen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud  

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Roos & Tijn verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid / Ruilen en retourneren

6.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Roos & Tijn  daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen twee dagen na aflevering van het artikel  per e-mail via [email protected]  kennis te geven. Indien binnen deze termijn door Roos & Tijn geen e-mail of anderszins schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Roos & Tijn geacht ten aanzien van het geleverde  volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Reclames, gedaan na deze termijn worden dan ook niet meer in behandeling genomen.

6.2
Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Roos & Tijn  de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Eventuele ( werkelijke ) verzendkosten zijn voor uw rekening, tenzij het gaat om door ons foutief geleverde artikelen (verkeerde maat, verkeerd artikel, etc.)

6.3 Indien een artikel om welke reden dan ook niet aan uw wensen voldoet, heeft u het recht het artikel binnen veertien ( 14 ) dagen na aflevering bij Roos & Tijn aan te melden voor retour. (de wettelijke bedenktijd). De artikelen die u terug wilt sturen moeten vervolgens binnen 14 dagen retour zijn gestuurd.

LET OP : Dekbedovertrekken worden alleen retour genomen indien zij op de oorspronkelijke wijze verpakt zijn en niet zijn uitgepakt.

Wij vragen u om retourzendingen u zo spoedig mogelijk via [email protected] aan te melden.  U kunt ook gebruik maken van ons retourformulierOok als u iets wilt ruilen, kunt u van dit formulier gebruik maken. NB :artikelen die na  de zichttermijn worden geretourneerd, en waarover geen andere afspraken zijn gemaakt, worden door ons niet geaccepteerd en op uw kosten weer aan u geretourneerd !

Voorts dient het retour te zenden artikel aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 a) de aanhechting van labels mag niet ontbreken;  
 b) het artikel mag niet gewassen of gedragen zijn
 c) het artikel mag niet veranderd zijn;  
 d) de gebruiksaanwijzing en instructies moeten correct zijn opgevolgd; 

 e) retouren dienen deugdelijk verpakt verzonden te worden en voldoende te worden gefrankeerd. In   geval van onvoldoende frankering of  beschadiging van uw retourzending, worden de  kosten daarvan verrekend met het aan u te restitueren  bedrag.
 f) het te retourneren artikel betreft geen ondergoed (wij nemen dit om hygiënische redenen niet retour).
g) maatwerk en gepersonaliseerde artikelen (bijv. gegraveerde sieraden) kunnen niet geretourneerd.

 Retourzendingen zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid. U betaalt dus zelf de kosten van de retourzending (van u terug naar de webwinkel) en bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking en juiste vermelding van het retouradres.

6.4 Na ontvangst van de retourzending wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen aan u teruggestort. Eventuele (werkelijke ) kosten van door ons betaalde creditcard- of andere kosten van providers (zoals Billink of Paypal) worden daarop in mindering worden gebracht.  Verder dient voldaan te zijn aan de voorwaarden  zoals genoemd in artikel 6.3. 
Indien niet is voldaan aan voornoemde voorwaarden, is Roos & Tijn niet gehouden tot terugbetaling van bestelde artikelen. Na ommekomst van genoemde (zicht-) termijn is de overeenkomst definitief en bent u eigenaar van de goederen die u besteld heeft.

6.5 De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Roos & Tijn kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Wij doen er alles aan om de site zo actueel mogelijk te houden. Het kan evenwel voorkomen dat een besteld artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.  Roos & Tijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Artikel 7. Bestellingen / communicatie 

7.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Roos & Tijn, dan wel tussen Roos & Tijn en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Roos & Tijn, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Roos & Tijn. 

Artikel 8. Overmacht 

8.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Roos & Tijn in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Roos & Tijn  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Roos & Tijn kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Roos & Tijn en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen in acht worden genomen.
9.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »